مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصولات

مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصولات روکا سرام
فیزیکیویژگیاستاندارد اروپا
ISO13006
استاندارد 25 ایراناستاندارد داخلی روکا
استانداردروش آزمون
جذب آب0.5%3%>Eb> 0.5%>Eb0.5%3%>Eb> 0.5%>EbINSO 9169-30.7% 3%>Eb> 0.5%>Eb
مقاومت خمشی35N/mm235N/mm2INSO 9169-440N/mm2
مقاومت در برابر یخ زدگیMust matchباید مطابقت داشته باشدINSO 9169-12دارد
مقاومت در برابر شوک اتو کلاوMust matchباید مطابقت داشته باشدINSO 9169-12دارد
مقاومت سایش-رده سایش ذکر شودINSO 9169-61
شیمیاییجذب آب0.5%3%>Eb> 0.5%>Eb0.5%3%>Eb> 0.5%>EbINSO 9169-30.7% 3%>Eb> 0.5%>Eb
مقاومت خمشی35N/mm235N/mm2INSO 9169-440N/mm2
مقاومت در برابر یخ زدگیMust matchباید مطابقت داشته باشدINSO 9169-12دارد
ابعاد و سطحطول و عرضMust matchباید مطابقت داشته باشدINSO 9169-12دارد
ضخامت35N/mm235N/mm2INSO 9169-440N/mm2
مستقیم بودن اضلاعMust matchباید مطابقت داشته باشدINSO 9169-12دارد
مسطح بودن اضلاعMust matchباید مطابقت داشته باشدINSO 9169-12دارد
گونیا بودن اضلاعMust matchباید مطابقت داشته باشدINSO 9169-12دارد